RODO

Od dnia 25 maja 2018 r., obowiązuje rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Abyśmy mogli świadczyć usługi przewozu na zasadzie imiennego biletu okresowego potrzebujemy zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych.

1.Klauzula informacyjna o prawie do cofnięcia zgody

W każdej chwili mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

Niniejszym informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane.

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest firma LINEA-TRANS Spółka z o.o. z siedzibą w Cieszynie, ul. Limanowskiego 8/14, 43-400 Cieszyn.

3. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Pasażer może skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem poczty email: iodo.lineatrans@gmail.com bądź pocztą tradycyjna pisząc na adres siedziby Firmy z dopiskiem „IOD”.

4. Cele i podstawy przetwarzania

Klient kupując bilet miesięczny począwszy od dnia 25.05.2018 r. zobowiązany będzie do podpisania w punkcie sprzedaży biletu miesięcznego LINEA-TRANS Spółka z o.o. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy przewozu odbywającego się na podstawie zakupionego biletu okresowego (miesięcznego). Jeśli Klient nie poda danych wymaganych do realizacji umowy przewozu LINEA-TRANS Spółka z o.o. nie zawrze z klientem takiej umowy.

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja przez LINEA-TRANS Spółka z o.o. usług transportowych odbywających się na podstawie biletu okresowego (miesięcznego). Pozyskiwane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia oraz numer PESEL, numer dowodu osobistego lub numer legitymacji szkolnej/studenckiej, ewentualnie numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej.

W przypadku braku zgody klienta na przetwarzanie danych osobowych przez LINEA-TRANS Spółka z o.o. przewóz będzie się mógł odbyć wyłącznie na podstawie zakupionego u kierowcy biletu jednorazowego.

5. Prawa przysługujące Pasażerowi:

  1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. c) prawo do usunięcia danych,
  4. d) ograniczenia przetwarzania danych

Jeżeli zdaniem Pasażera mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub Klient nie chce, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Pasażera sprzeciwu względem przetwarzania danych, wtedy Klient może zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nim działań.

5. e) prawo do przenoszenia danych

Pasażer ma prawo do otrzymania od nas swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu, które zostały nam dostarczone. Pasażer może też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

6. f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli Klient uważa, że przetwarzamy jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

7. g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie podpisanego oświadczenia. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych .

Podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia lub kontynuacji umowy przewozu (realizacji przewozu na podstawie biletu okresowego – miesięcznego). Jeżeli Klient nie poda swoich danych możemy odmówić zawarcia umowy przewozu lub odmówić dalszego świadczenia naszych usług przewozu na podstawie biletu okresowego (miesięcznego). Wówczas przejazd może odbyć się wyłącznie na podstawie biletu jednorazowego.

7. Okres przechowywania danych

Podane przez Państwa dane przechowywane będą przez okres 5 lat od dnia zaprzestania korzystania z biletu imiennego.

Dane będą przekazywane odpowiednim organom kontrolującym na wezwanie.

Informujemy, że niniejsze oświadczenie za Osobę poniżej 16 roku życia może podpisać tylko jego rodzic/opiekun prawny.

Poniżej link do oświadczenia niezbędnego w celu zakupu biletu miesięcznego.

Linea-Trans oświadczenie RODO